SLi

Súkromná spoločnosť SLI, s.r.o., ktorá bola založená 1.1.2013, má personálne a odborné predpoklady a ambície nadviazať a pokračovať v niektorých činnostiach Vojenského leteckého technického a skúšobného ústavu Košice a jeho nástupníckych organizácií.

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti Slovenský letecký inštitút, a.s. so sídlom Rampová 7, 040 01 Košice, IČO: 36 658 626 v súlade s Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) rozhodla o zrušení obchodnej spoločnosti Slovenský letecký inštitút, a.s. a dňom 1. júla 2009 o jej zlúčení s akciovou spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, a.s. so sídlom Legionárska 160, 911 04 Trenčín, IČO: 36 351 156. Nástupníckou spoločnosťou bola spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s., ktorej súčasťou bola pobočka SLI. Ku dňu 31.1.2014 pobočka SLI v Košiciach bola zrušená.

Na základe Rozhodnutia Ministerstva obrany SR bola ku dňu 31.7.2006 zrušená štátna príspevková organizácia Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice. Dňa 1.8.2006 vznikla akciová spoločnosť Slovenský letecký inštitút, a.s. vložením nepeňažného vkladu do spoločnosti, ktorého predmetom bol celý podnik príspevkovej organizácie Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice, t.j. vložením celého majetku príspevkovej organizácie so zachovaním sídla v pôvodných priestoroch a so zachovaním pracovnoprávnych a obchodných vzťahov. Akciová spoločnosť Slovenský letecký inštitút, a.s. bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo 1391/V.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky začala výstavba slovenského vojenského letectva. Za účelom udržania prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti letectva Armády SR, zabezpečenia zložitých úloh modernizácie a technického rozvoja leteckej techniky a výzbroje a zabezpečenia vojenského letectva technikou a výzbrojou bol rozkazom ministra obrany SR ku dňu 1.11.1994 zriadený Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice (ďalej len "VLTSÚ"). Úlohy technického rozvoja začal VLTSÚ riešiť v roku 1995 po obsadení miest vedecko-technických pracovníkov a po rekonštrukcii pridelených priestorov. V roku 1997 sa VLTSÚ stal samostatnou rozpočtovou organizáciou Ministerstva obrany SR.

Od 1.1.2004 zmenil VLTSÚ formu hospodárenia. Z rozpočtovej organizácie sa stala štátna príspevková organizácia.