Monitorovanie technického stavu prostredníctvom diagnostických systémov je základným predpokladom prevádzky strojov a zariadení podľa skutočného stavu.
Poznanie skutočného stavu umožňuje pri dodržaní pôvodnej hladiny bezpečnosti: presnejšie definovať rozsah potrebných opráv; vylúčiť nepotrebné revízie a tým usporiť nemalé finančné prostriedky vynakladané priamo na vykonanie revízií alebo na prostriedky spotrebovávané zábehom zariadení; predĺžiť technický život zariadenia.

Pri definovaní skutočného technického stavu sa spoločnosť zameriava na využívanie nasledovných diagnostických metód:

    • systém tribotechnického sledovania prevádzky - spracovanie informácie nachádzajúcej sa v pracovnej kvapaline olejového systému
    • vibrodiagnostický systém - meranie a analýza vibračného spektra zariadenia
    • kontrolný systém využívajúci nedeštruktívne skúšobné metódy - kontrola vonkajších i vnútorných povrchov zariadenia povrchovými metódami NDT a kontrola kritických častí zariadenia objemovými metódami NDT
    • systém hodnotenia spoľahlivosti zariadenia - štatistické spracovanie prevádzkových ukazovateľov

Zostavený diagnostický systém sa pravidelne využíva pri predlžovaní technického života spaľovacích turbín.